Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г.

Институт за гората – БАН ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на един редовен докторант за учебната 2017-2018 г. по научната специалност “Горски култури, селекция и семепроизводство” в съответствие с Решение № 236 на Министерски съвет от 27.04.2017 г.

В срок от 13.03.2018 г. до 11.05.2018 г. кандидатите подават необходимите документи за участие в конкурса.
За справки – Институт за гората – БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, forestin@bas.bg, 0878230174

Дата на обявяване на конкурса – 13 март 2018 година.
Документи: Обява, Декларация

Защита на дисертационен труд – Ивайло Иванов Марков

Докторант на самостоятелна подготовка: Ивайло Иванов Марков
НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Нормиране и планиране на дърводобива“ (научна
специалност „Лесоустройство и таксация“)
Научен консултант: проф. дсн Евгени Димитров – Лесотехнически университет (пенсионер)

Повече информация ТУК

Защита на дисертационен труд – Пламен Станков Глогов

Докторант на самостоятелна подготовка: Пламен Станков Глогов
НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Проучване на висшата флора и анализ на дендрофлората на Лозенска планина“ (научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология)

Научен ръководител: доц. д-р Александър Делков – Институт за гората – БАН
Научен консултант: доц. д-р Доля Павлова – СУ „Св. Климент Охридски“

Дата и място на защитата: 17.01.2018 г. (сряда), от 11:00 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, гр. София. Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Повече информация: ТУК