Лекция-беседа „Жлезистата слабонога – красива и опасна”

Лекция-беседа на тема „Жлезистата слабонога – красива и опасна” по проект КП-06-ПМ-31/1/2019 „Проучване на разпространението на  и въздействието на инвазивния чужд вид Impatiens glandulifera Royale върху естествените местообитания в дефилето на р. Искър между Плана и Лозенска планина“, финансиран от Фонд Научни изследвания

Read More…

Обучителен курс в Институт за гората – БАН за Работа със Съвместната база данни по проект FOREST

На 20.02.2020 г. от 11:00 ч. в Института за гората – БАН се проведе Обучителен курс на служителите от Института за Работа със съвместната база данни по проект “За всеки спасил дърво” (FOREST), съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г. Курсът съдържаше три модула:

Read More…

Покана

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„ТАКСАЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ В ГОРСКИ КУЛТУРИ ОТ ДУГЛАСКА (PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO) В ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ“

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Ангел Атанасов Ферезлиев на 29.11.2019 г.(петък) от 10:00 часа в сградата на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „акад. Борис Стефанов”.

Семинар „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“ по проект За всеки спасил дърво (FOREST)

Семинар „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“ по проект За всеки спасил дърво (FOREST) На 4.10.2019 г. в гр. Ниш, Република Сърбия, се състоя Семинар на тема „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“ по проект „За всеки спасил дърво” (FOREST), в който Институт за гората – БАН е партньор, съвместно с Младежко движение за развитие на селските райони в България (гр. Ботевград) и NIIT Society Inovation Center (Ниш, Сърбия).
Read More…