Десети научен семинар на ИГ-БАН

10 декември 2020 г.

ОРГАНИЗАТОРИ

Институт за гората при Българска академия на науките, Секция „Лесотехнически науки“ при СУБ, Съюз на лесовъдите в България

Прогарама с постери, подредени по номер на сесия, можете да намерите ТУК

Програма на втората национална работна среща по Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки на Република България

Проект: „Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки (Mapping and Assessment for Integrated EcosystemAccounting MAIA) по Рамковата програма на ЕК „HORIZОN 2020“ 

Лекция-беседа „Жлезистата слабонога – красива и опасна”

Лекция-беседа на тема „Жлезистата слабонога – красива и опасна” по проект КП-06-ПМ-31/1/2019 „Проучване на разпространението на  и въздействието на инвазивния чужд вид Impatiens glandulifera Royale върху естествените местообитания в дефилето на р. Искър между Плана и Лозенска планина“, финансиран от Фонд Научни изследвания

Read More…

Обучителен курс в Институт за гората – БАН за Работа със Съвместната база данни по проект FOREST

На 20.02.2020 г. от 11:00 ч. в Института за гората – БАН се проведе Обучителен курс на служителите от Института за Работа със съвместната база данни по проект “За всеки спасил дърво” (FOREST), съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г. Курсът съдържаше три модула:

Read More…