Работна среща по проект Soil Erosion and Torrential Flood prevention: curriculum development at the universities of Western Balkan countries (SETOF)

В периода 12-13.05.2022 г. Институт за гората беше домакин на работна среща по проект  Soil Erosion and TOrrential Flood prevention: curriculum development at the universities of Western Balkan countries (SETOF) по програма ERASMUS+, по който е партньор. В срещата взеха участие 20 преподаватели от университети и институти в Сърбия, Босна и Херцеговина, и Италия. Основна цел на посещението беше запознаване с лесовъдското образование в България и програмите, които включват предмети, свързани с ерозия на почвата и защита от порои.

Read More…

Конференция по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“

КОНФЕРЕНЦИЯ

по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“

Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“,
бул. „Цар Освободител“№ 15, гр. София
20.05.2022 г., 10:00 ч.

На 20.05.2022 г. от 10:00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе първата конференция по проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с партньори Национален университетски център по геопространствени проучвания (НУЦГИТ) към СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт за гората (ИАГ) към Българската академия на науките.

На конференцията ще бъдат представени целите на проекта, очакваните резултати и извършената работа до момента.

Read More…

Уважаеми колеги,

Във връзка с отбелязване на Седмицата на гората, на 12 април 2022 г. ще се проведе традиционният Научен семинар, организиран от Институт за гората – БАН.

ОРГАНИЗАТОРИ: Институт за гората при Българска академия на науките Секция „Лесотехнически науки“ към СУБ Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ Проект „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“  

Приложена е програма на семинара.(PDF 0.5Mb)