Специализиран курс към Центъра за обучение при БАН

Уважаеми докторанти и колеги,
На 10 и 11 май 2018 г. от 10.00 ч. в зала „акад. Борис Стефанов“ на Институт за гора при БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, ще се проведе специализиран курс към Центъра за обучение при БАН на тема: „Устройство на горски територии“ с ръководител проф. дсн Христо Цаков.

Тези от Вас, които желаят да посещават курса, моля да изпратят своята заявка писмено
на следните адреси: margaritageorgiev@gmail.com и hristotsakovbg@abv.bg

Нови конкурси за академични длъжности

В бр.35/24.04.2018 г. на Държавен вестник беше публикувана обява на Институт за гората при БАН за следните нови конкурси за академични длъжности:

– един конкурс за “доцент” по професионално направление 6.5. Горско стопанство, “Лесоустройство и таксация” за нуждите на секция “Лесовъдство и управление на
горските ресурси”;

– един конкурс за “главен асистент” по професионално направление 6.5. Горско стопанство, “Лесовъдство вкл. Дендрология” за нуждите на секция “Лесовъдство и
управление на горските ресурси”;

– един конкурс за “главен асистент” по професионално направление 4.4. Науки за земята, “Екология и опазване на околната среда” за нуждите на секция “Горска екология”;

Срок за подаване на документи – 24 юни 2018 г. (2 месеца от обнародването в Държавен
вестник).

Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на института.

Справки: при научния секретар на ИГ (тел. 0878230174, e-mail:margaritageorgiev@gmail.com).

Документи се подават в деловодството на ИГ, бул. “Св. Климент Охридски” №132, София.

СРЕЩА

Институт за гората – БАН организира среща на лесовъди-ветерани, която ще се проведе на 26.03.2018г от 17.30ч. в сградата на Научно-техническият съюз по лесотехника, ул. “Г. С. Раковски” №108. Целта на срещата е да се свърже традиционният опит с настоящите тенденции в управлението на горите. Ще се обсъди състоянието на горския сектор в момента, както и възможности за опазването, стопанисването и развитието на горите в България.