Докторант Ева Филипова е сред десетте най-изявени млади учени за 2021 г на Junior Chamber International (JCI).

The Outstanding Young Persons – TOYP е програма, която цели да отличи с национално признание постиженията на млади личности, които създават положителна промяна в България. Конкурсът се организира ежегодно от националните JCI организации в над 100 държави в целия свят.

Ева Филипова е отличена в направление Наука и/или технологично развитие със своите постижения и усърдна работа по темата на дисертационния й труд и изследванията на въздействието на гъбата Cryphonectria parasitica по горите от обикновен кестен (Castanea sativa).

Повече за конкурса: http://toyp.jci.bg/

Нов проект

Нов проект на Институт за гората – “Capacity building on sustainable utilisation of ecosystem services by local communities in mountain regions” (CAPLOCOM), съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020. Може да намерите повече инфорамция ТУК

Конкурси за заемане на академични длъжности

В бр. 35/27.04.2021 г. на Държавен вестник е публикувана обява на Институт за гората при БАН за конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“ за нуждите на секция “Горска генетика, физиология и култури”;

Срок за подаване на документите – 27 юни 2020 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на Института. Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в Деловодството на ИГ-БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, гр. София 1756.

Залесителна кампания, посветена на Седмицата на гората и Денят на земята в Института за гората при Българска академия на науките

Денят на Земята – 22 април, се отбеляза със засаждане на едроразмерни декоративни дървета и храсти в дендрариума на Института за гората – БАН. Кампанията е посветена на Седмицата на гората – професионален празник на българските лесовъди, който се провежда традиционно в началото на месец април. Посадъчният материал включва магнолия, японска вишня, кипарисови видове, гинково дърво, плачеща върба, бреза и др.