ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИИ ОТ ЦЕННИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ ПО ПРОЕКТ „ЗА ВСЕКИ СПАСИЛ ДЪРВО” (FOREST)

Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme
CCI Number 2014TC16I5CB007

Нова интересна дейност, свързана с опазването на биоразнообразието и хабитатите в горите, събра младежите от проект „FOREST”. В периода 23-25.10.2020 г., те посетиха две приказно красиви места – Природен парк „Небесните пасбища“, с. Осиковица и буковите гори край Етрополския манастир, за да се запознаят с редица ценни растителни видове и да помогнат за възстановяването на техните популации. С помощта на експерти учени и преподватели по ботаника, генетика и лесовъдство, младежите получиха важни знания относно основните национални и европейски нормативни документи, свързани с природозащитния статут на растения и техните полезни функции и свойства (средообразуващи, горскостопански, лечебни, медоносни и др.). Участниците в проект FOREST научиха кои са методите за съхраняване на генетичното разнообразие exsitu, insitu и др.). На терена, под ръководството на ескпертите, те разпознаха 10 от най-ценните растителни вида и успяха да увеличат популациите на 7 от тях с повече от 300%. Използван беше посадъчен материал от други находища на тези видове, в които числеността им е по-висока. Паралелно със засаждането на луковиците и коренищата, младежите идентифицираха потенциалните рискове и заплахи за популциите и отбелязаха с табели местонаходжеднията на популациите. Координатите им бяха отбелязани върху карти на находищата на ценните видове в района на Етропоския манастир и „Небесните пасбища“. Младежите спомогнаха за опазване на следните видове: в Природен парк „Небесните пасбища”, с. Осиковица:

– водна лилия(Nymphaea alba) сем. Водни лилии (Nymphaeaceae), вид от Червената кнга на РБългария в категория „критично застрашен”;

  • блатно кокиче(Leucoum aestivum) сем. Кокичеви (Amaryllidaceae) – включен в Приложение 4 на Закона за Биологичното разнообразие и ценно лечебно растение;
  • есенен минзухар(Colchicum autumnale) сем. Кремови (Liliaceae) – включен в Закона за лечебните растения;
  • качулесто кукувиче грозде (Muscari comosum) сем. Кремови (Liliaceae) – расетение с ценни лечебни свойства и декоративни качества;

Местност Етрополски манастир „Света Троица”

  • волски език (Phylitis scolopendrium) сем. Изтравничеви (Aspleniaceae), включен Закона за лечебните растения;
  • обикновено изстравниче (Aspelnium trichomanes) сем. Изтравничеви (Aspleniaceae)., включен в Закона за лечебните растения;
  • лазаркиня (Asperula odorata) сем. Брошови (Rubiceae) – включен в Закона за лечебните растения;
  • заешки киселец(Oxalis acetosella), сем. Киселичеви (Oxalidaceae) – включен в Закона за лечебните растения;
  • гълъбови очички (Hepatica nobilis) сем. Лютикови (Ranunculaceae) – включен в Закона за лечебните растения;
  • лечбна медуница (Pulmonaria officinalis) сем. Грапаволистни (Boraginaceae) – включен в Закона за лечебните растения.

Проектът „За всеки спасил дърво“ №CB007.2.32.170 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 – 2020 г.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на ИГ-БАН и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia ProgrammeCCI Number 2014TC16I5CB007