Конкурс за доцент

Конкурс, обявен в бр. 47/24.06.2022 г. на Държавен вестник

Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесовъдство вкл. Дендрология“ за нуждите на секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Институт за гората – БАН.
 
Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Йонко Добринов Додев

Научно жури 
– доц. д-р Ивайло Величков (ИГ-БАН) – председател, становище
– акад. Александър Александров (БАН) – рецензия
– проф. д-р Петър Стоянов  (ЛТУ) – рецензия
– проф. д-р Миглена Жиянски (ИГ-БАН) – становище
– проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН) – становище
– доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН) – становище
– доц. д-р Момчил Панайотов (ЛТУ) – становище

Повече информация можете да намерите на страницата на института, в раздел “Конкруси