Публична защита на дисертационен труд на маг. Благой Василев Койчев

Докторант на самостоятелна подготовка: ас. Благой Василев Койчев

НСЗ: „Горска екология“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Въздействие на вълка (Canis lupus L.) върху популациите на копитния дивеч и взаимодействие с други едри хищници в Северния дял на Калоферска Стара планина“ (научна специалност Екология и опазване на екосистемите)

Научен ръководител: чл. кор. дн Георги Цветков Георгиев

Дата и място на защитата: 04.10.2022 г. (вторник), от 10:30 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132. 

Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Повече информация може да намерите ТУК