Публична защита на дисертационен труд – доц. д-р Ивайло Иванов Марков, Институт за гората – БАН

доц. д-р Ивайло Иванов Марков

НСЗ: Лесовъдство и управление на горските ресурси, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Изследвания по оценка на горите в Република България“

Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.5. Горско стопанство, Научна специалност Лесоустройство и таксация

Дата и място на защитата: 25.03.2021 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София, Институт за гората при БАН. Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Научно жури (Заповед № РД-15-23/19.01.2021 г. на Директора на Институт за гората):
Председател на Научното жури:

проф. д-р Миглена Жиянски

Членове на Научното жури:

проф. д-р Иван Палигоров – рецензент

проф. д-р Диана Георгиева – рецензент

доц. д-р Константин Колев – рецензент

чл.-кор. дн Пламен Мирчев

проф. д-р Емил Попов

проф. д-р Юлин Тепелиев

Материали по защитата:

  1. Автореферат
  2. Резюме (на английски език)
  3. Рецензия проф. д-р Иван Палигоров – [BG]  [EN]
  4. Рецензия проф. д-р Диана Георгиева – [BG]  [EN]
  5. Рецензия доц. д-р Константин Колев – [BG]  [EN]
  6. Становище проф. д-р Миглена Жиянски – [BG]  [EN]
  7. Становище чл. кор. дн Плавен Мирчев – [BG]  [DE]
  8. Становище проф. д-р Емил Попов – [BG]  [EN]
  9. Становище проф. д-р Юлин Тепелиев – [BG]  [EN]