Лекция: „Laboulbeniales (Ascomycota) – паразитни гъби по насекоми“

logoУважаеми колеги,
На 11 май 2015 г. (понеделник) в 10.30 ч. в голямата зала на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) и Националния природонаучен музей, София (бул. Цар Освободител 1) ще се проведе открита лекция на тема:

„Laboulbeniales (Ascomycota) – паразитни гъби по насекоми“.
Лектор: проф. д-р Валтер Роси, Университет в Aкуила, Италия.

Лекцията е организирана в рамките на двустранното сътрудничество по програмата Еразъм+ между Институт за гората при БАН и Университета в Акуила, Италия

Лекция: “Съвременни методи за разработване на емпирични модели за горите…”

logoС Ъ О Б Щ Е Н И Е [PDF]

На 5 Май 2015 година от 11ч. в Институт за гората при Българска академия на науките, зала „Академик Борис Стефанов“ гост-лектор доц. д-р Улисес Диегес-Аранда от Университета на Сантяго де Компостела, Испания ще изнесе лекция на тема:

„СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕМПИРИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ГОРИТЕ. ПРИЛOЖЕНИЕ НА МОДЕЛИТЕ“

Лекцията ще бъде изнесена на английски език, организирана е в рамките на програма ЕРАЗЪМ+ и ще продължи 4 учебни часа.

Целевата група участници са докторанти, пост-докторанти и млади учени, но входът е свободен за всички интересуващи се.

За улеснение на разбирането, лекторът е предоставил списък с дефиниции на основните термини, използвани в изложението, които могат да бъдат изтеглени тук.

V-ти семинар „Гората и ние”

ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

logo

П Р О Г Р А М А [PDF]

V-ТИ СЕМИНАР „ГОРАТА И НИЕ”
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА ГОРАТА

 

ОРГАНИЗАТОРИ:
Институт за гората при БАН
Секция „Лесотехнически науки” – СУБ
Съюз на лесовъдите в България

 

Семинарът е посветен на Седмицата на гората – 2015 г.

„Гората – мост към бъдещето”

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Институт за гората при БАН
Бул. „Св. Климент Охридски”, № 132
София 1756

 


 

30 март 2015 г. (понеделник)
10.00 – 10.15 Откриване на семинарапроф. дсн Христо Цаков

ПЪРВА СЕСИЯ

Растеж, развитие и управление на горските ресурси

 

Председател – доц. д-р Г. Попов
Секретар – инж. Хр. Христова

10.15–10.30 Строеж и растежни особености на естествени дървостои поселени в Шуменското плато – Хр. Цаков, Хр. Христова, А. Ферезлиев

10.35–10.50 Определяне сортиментната структура на бялборовите култури чрез данни на ниво насаждение – Т. Станкова, А. Ферезлиев

10.55–11.10 Строеж на смърчови и елови дендроценози по дебелина – Р. Петрин, И. Марков

11.15–11.30 Предварителни разчети на параметрите на една национална инвентаризация на горите в България – А. Ланц, И. Марков, К. Карамфилов

 

ВТОРА СЕСИЯ

Околна среда, ихтиофауна и технологии за преработка и съхранение на дървесината

 

Председател – доц. д-р Е. Велизарова
Секретар – инж. В. Чакъров

 

11.40–11.55 Заплахи и препоръки за стопанисване на горските местообитания в     Защитена зона „Камчийска и Еменска планина” – Г. Хинков,   Е. Попов,   Г. Ербакамов

12.00–12.15 Ихтиофауна на защитена местност „Рибарници Орсоя“, БългарияГ. Райкова-Петрова, Р. Маринова, И. Петров

12.20–12.35 Проучване на възможностите за комплексен добив, преработка, съхранение и приложение на биомаса от градска среда – С. Глушков, В. Чакъров, П. Петков

12.40–13.00 Дискусия
13.00–13.30 Почивка

ТРЕТА СЕСИЯ

Докторантски разработки

 

Председател – доц. д-р В. Гюлева
Секретар – докторант Е. Недкова

13.30–13.45 Оценка, моделиране и картиране запасите на въглерод в района на Средна Стара планинаЛ. Найденова, М. Жиянски, А. Гиков, С. Недков, П. Димитров

13.50–14.05 Сечковците (Coleoptera:Cerambycidae) на ВитошаП. Топалов

14.10–14.25 Оценка по растеж и преживяване на различни български произходи от обикновен смърч в стационарите Говедарци и Ясенково – Е. Недкова

14.30–14.45 Експериментално дистанционно снемане на параметри на структурата на дървостоитеП. Димов

14.50–15.05 Разпространение и състояние на черната топола (Populus nigra L.) по горното течение на р. Стряма в района на гр. Карлово И. Калайджиев

15.10–15.30 Дискусия

15.35 Художествена дървопластика „Вдъхновения от гората”

Автор: проф. дсн И. Ц. Маринов

16.00 Закриване на семинара – проф. дсн Хр. Цаков